top of page

DANILO SPASOVIĆ-DENKE

Scroll down for english

 

Danilo Spasović Denke, rođen 1979. u Novom Pazaru. Diplomirani istoričar umetnosti, muzičar, slikar i programer. Kao muzičar, pevač, gitarista i autor nastupao u okviru bendova Elektrolasta i Strašni Haremski Čuvari. Trenutno nastupa pod imenom Mega Denke. Likovnom umetnošću počeo da se bavi 2008. godine u okviru kolektiva Mubareć i jedan je od osnivača kolektiva Art Brut Serbia. Izlagao na više kolektivnih izložbi. Imao je jednu samostalnu izložbu u AKC Matrijaršija u Zemunu 2014. godine.

Veći deo njegovog stvaralaštva čini serija slika i crteža “Bivši ljudi”. Naziv ciklusa potiče iz stihova “Prkosne pesme” Dobrice Erića a autora je posebno inspirisala egzaltirana i patetična recitacija pesme u izvođenju glumice Ivane Žigon. Seriju čine crteži i slike, različitih dimenzija, rađeni u kombinovanoj tehnici. Sam proces stvaranja počinje veoma spontano, automatski, a početne linije i oblici se uvek razviju u antropomorfne forme, u lica, u figure, kao i u kompozicije sa više figura. Krajnji rezultat asocira na dečiji crtež ali i na umetnost psihički obolelih osoba. Bivši ljudi su nekad ravnodušni prema stvarnosti, nekad su zgrčeni u besu, strahu ili bolu, a u većini slučajeva ismevaju besmisao koji ih okružuje ili izbija iz njih samih.

Kontakt:

https://www.facebook.com/denkele

-----ENGLISH-----

Danilo Spasović Denke, born in 1979 in Novi Pazar. Graduated art historian, musician, painter, and programmer. As a musician, singer, guitarist and author, he performed in the bands Elektrolast and Strašni Haremski Čuvari. He currently performs under the name Mega Denke. He started working in fine art in 2008 as part of the Mubareć collective and is one of the founders of the Art Brut Serbia collective. Exhibited at several collective exhibitions. He had one solo exhibition at AKC Matriarchy in Zemun in 2014.

Most of his art consists of a series of paintings and drawings called "Former People". The name of the cycle comes from the lines of "Song of Defiance" by Dobrica Erić, and the author was especially inspired by the exalted and pathetic recitation of the song performed by the actress Ivana Žigon. The series consists of drawings and paintings, of different dimensions, made in the combined technique. The creation process itself begins very spontaneously, automatically, and the initial lines and shapes always develop into anthropomorphic forms, into faces, into figures, as well as into compositions with several figures. The result is reminiscent of a child's drawing, but also of the art of mentally ill people. Former people are sometimes indifferent to reality, sometimes they are convulsed in anger, fear or pain, and in most cases, they make fun of the nonsense that surrounds them or emerges from themselves.

Contact:

https://www.facebook.com/denkele

bottom of page