top of page

FILIP GALEN

Scroll down for english

 

Rođen sam u Beogradu, 30. decembra 1992-e. Odrastao uz NATO agresiju i porodično nasilje. Izlaz sam uvek pronalazio u umetnosti, najviše u crtanju. To je za mene predstavljalo jedno svemoguće ostrvo, koje je bilo samo moje i samo za mene, i koje je oko sebe imalo ogromne bedeme, otporne na svaku sirenu, grmljavinu, ružnu reč.

Školovanje je uvek bilo mučenje. Mozak mi je uvek jurio u stotinu pravaca i bilo mi je teško da se koncentrišem. S obzirom na to da sam bio izuzetno stidljivo i ranjivo dete, nisam se uklapao u društvo, koje je uvek i svuda bilo agresivno i promašeno. Oborio bih glavu i žvrljao nešto u svoju svesku. Tako sam ubijao časove, dane, godine...

Danas se bavim mnogim stvarima koje su drugima nevidljive i nevažne. Postoji izreka za to, citiraću je na engleskom kako sam je i čuo: ,,Words written in water.'' To je to... Ni od koga, ni za koga...

Ali na mom ostrvu te stvari su sve što je bitno i što postoji. Nisam ostavio crtanje, jer i dalje čujem sirene i galamu. Ti zvuci upravljaju mojom rukom. Ona ih ili oponaša ili im se suprotstavlja nežnim obrisima, stvarajući pritom neki balans, neku ravnotežu, koja često ne postoji. Mi pravimo tišinu tamo gde je nema, mi dižemo glas tamo gde svi ćute, mi budimo lepotu tamo gde je uspavana. I nismo sami... (Biografija iz 2017)

Filip Galen je rođen u Beogradu, 1992. godine. Sebe smatra kreatorom i ne vezuje se za nijednu umetničku oblast, a crtanje je bila njegova inicijacija u svet umetnosti, odnosno prvo i najranije bekstvo iz surove realnosti (NATO agresije na njegov rodni grad i porodičnih konflikata i svađa) u jedan svet gde je sve bilo moguće i gde je on imao svu kontrolu. Tim pokretima ruku i kopanjem po papiru otvarao se jedan portal, jedan novi svet, u kojem je nekad umeo ostati zaglavljen do kasno u noć. Danas je taj portal uglavnom pod ključem, ali nije izgubljen. Samo se čeka pravi trenutak za novo putovanje. (Biografija iz 2022)

Kontakt:

https://www.facebook.com/filipgalen

-----ENGLISH-----

I was born in Belgrade on December 30, 1992. Grew up with NATO aggression and family violence. I always found a way out in art, mostly in drawing. For me, it represented an almighty island, which was only mine and only for me, and which had huge ramparts around it, resistant to every siren, thunder, ugly word. Schooling has always been torture. My brain was always racing in a hundred directions, and it was hard for me to concentrate. Given that I was an extremely shy and vulnerable child, I did not fit into society, which was always and everywhere aggressive and failed. I would put my head down and scribble something in my notebook. That's how I got hours, days, years to pass...

 

Today I deal with many things that are invisible and unimportant to others. There is a saying for that, I will quote it in English as I heard it: "Words written in water." That's it... From no one, for no one... But on my island those things are all that matters and that exists. I didn't leave drawing because I still hear sirens and noise. Those sounds control my hand. It either imitates them or opposes them with gentle contours, while creating some balance, which often does not exist. We create silence where there is none, we raise our voice where everyone is silent, we awaken beauty where it is dormant. And we are not alone... (Biography from 2017)

Filip Galen was born in Belgrade in 1992. He considers himself a creator and is not tied to any artistic field, and drawing was his initiation into the world of art, i.e. the first and earliest escape from the harsh reality (NATO aggression on his hometown and family conflicts and quarrels) into a world where everything was possible and where he had all the control. With those hand movements and digging through the paper, a portal opened, a new world, in which he used to be able to stay stuck until late at night. Today, that portal is mostly under lock, but it is not lost. Just waiting for the right moment for a new journey. (Biography from 2022)

Contact:

https://www.facebook.com/filipgalen

bottom of page